Medlem

Här hittar du som är medlem i Förening för rörligt kustartilleri information om arbetsdagar, kamratträffar, årsmöten och andra aktiviteter.

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte vid KA2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri, 2021-03-08 kl 1730 i motorhallen på Rosenholm.

Årsmötet genomförs i år dels som poströstning beroende på pandemin, samt som ett fysiskt möte. Föreningen förordar att medlemmarna i första hand genomför poströstning.

Poströsterna ska vara föreningen tillhanda senast 2021-03-05. Formulär finns att ladda ner under “Dokument inför årsmötet” nedan.

Dagordning för årsmötet

 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän
 • Frågan om mötet behörigen utlysts
 • Godkännande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och ekonomiredogörelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Inkomna ärenden och motioner
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Styrelsens verksamhetsplan jämte budget
 • Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
 • Val av ordförande för en tid av två år
 • Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
 • Val av en auktoriserad revisor för en tid av ett år
 • Val av en lekmannarevisor för en tid av ett år
 • Val av en lekmannarevisorssuppleant för en tid av ett år
 • Val av valberedning, 3 ledamöter och sammankallande till denna för en tid av ett år

Dokument inför årsmötet

Kallelse 2021.pdf
Poströstningsformulär.pdf

Revisionsberättelsen från 2020 finns här: Revisionsberättelsen 2020

Årsbokslut för 2020 finns här: Årsbokslut 2020

Arbetsdagar

Ideella arbetsdagar på Aspö

2021

 • 25 mars
 • 15 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 16 september
 • 30 september
 • 21 oktober

Kamratträffar

Träffar på Nellys Café och hembageri, Landsvägsgatan 2

2021

 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Föreningen

Information om föreningsarbetet.

Vision och färdplan

Visions- och Färdplansdokumentet för 2026 finns här: Färdplan 2026 (v4)

Stadgar

Föreningens stadgar, per 2019-03-12, kan du läsa här: Stadgar

Styrelse

Tommy Erlandsson, ordförande ordforande@kustartilleri.se

Bo Arnesson, vice ordförande

Lars Andersson, sekreterare sekreterare@kustartilleri.se

Thomas Olsson, kassör kassor@kustartilleri.se

Hans Willebrand, styrelseledamot

Hans Assarsson, styrelseledamot

Bengt-Göran Fransson, styrelseledamot

Lars Ågren, styrelsesuppleant

Benny Larsson, styrelsesuppleant

Revision

Anders Holgerssons, auktoriserad revisor från Holgerssons revision AB

Magnus Rydh, lekmannarevisor

Peter Glimvall, lekmannarevisorssuppleant

Valberedning

Reine Lindqvist, sammankallande valberedare

Henrik Jarlung, valberedare

Lennart Larsson, valberedare

Dokument från årsmötet 2020

Protokoll från årsmötet 2020 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelsen från 2019 finns här: Verksamhetsberättelse 2019

Dokument från årsmötet 2019

Protokoll från årsmötet 2019 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelsen från 2018 finns här: Verksamhetsberättelse 2018