Medlem

Här hittar du som är medlem i Förening för rörligt kustartilleri information om arbetsdagar, kamratträffar, årsmöten och andra aktiviteter.

Nytt till sommaren

Inför muséets utställningsperiod sommaren 2022 har arbetet fortsatt med att utveckla muséets fasta utställning i en mer interaktiv riktning. Syftet med vårt arbete är att uppfylla vår vision – Museum för rörligt kustartilleri – en historisk upplevelse och lärande för framtiden. Förhoppningen är att muséets besökare ska få ett sammanhang av hur de olika objekten samverkar med varandra och tillsammans bildar respektive förbandsenhet.

Muséets fasta utställning

Förändringarna inför sommarsäsongen är omfattande. Verksamheten har framför allt koncentrerats till den inre utställningshallen. Materielen har omrangerats och utbyggnaden av rörliga modulväggar har fortsatt för att göra delutställningarna än mer förbands- och tjänsteinriktade. Som exempel kan nämnas att den tidigare fordonssamlingen är splittrad och fordonen är istället utställda i förbandsutställningarna.

Förutom att utställningsobjekten har flyttats så har nya förklarande texter och berättelser tagits fram till förband och verksamheter som tidigare saknats, exempelvis rörligt spärrkompani, rörlig mimspärrtropp, sambands- och underhållstjänst.

Genom att leda besökaren genom muséets olika delar vill vi skapa ökad förståelse för hur de olika enheterna är sammansatta. Vi hoppas på så sätt att muséets samlingar ökar besökarnas kunskaper om hur de rörliga artilleri-, robot och minförbanden inom kustartilleriet var organiserade. Vårt mål med förändringsarbetet är vidare att utveckla muséets stående utställning så att besökaren upplever en ”röd tråd” i utställningens olika delar.

Beträffande utomhusutställningen så har vi återtagit och själva renoverat roboten CT 10 inför årets säsong.

Årets tema

Förra årets temautställning “att skjuta mot sjömål” är tillvaratagen och återfinns i den fasta utställningen i entréhallen. Årets tema knyter an till Marinens 500 års firande.

Café FIKA

Inför årets säsong har vi utvecklat café utbudet och nya “KA produkter” är framtagna till försäljning.

Varmt välkomna till muséet. Vi har öppet varje dag 27/6 – 4/9 kl. 1000 – 1600.

Verksamhet 2022

Under våren arbetar vi med att förbättra utställningen i den inre hallen med bl.a. avgränsningsväggar och utarbetande av informationstexter.

Utsättning av materiel 2022-04-19–21
Museivärdsmiddag 2022-05-18
Utbildning museivärdar inför ny säsong 2022-06-11
Visning/samverkan Aspö intresseförening 2022-06-27
Erfarenhetsmöte museivärdar 2022-09-03
Medlemsdag 2022-09-03
Insättning av materiel 2022-09-20–22
Marknadsförings dag e.s.o.

Kamratträffar på Nellys Café och hembageri, Pantarholmen Landsvägsgatan 2, kl. 0930

Apr 05
Maj 03
Sep 06
Okt 04
Nov 01
Dec 06

Arbetsdagar

Ideella arbetsdagar på Aspö

Vi är ett glatt gäng, som träffas på torsdagar och utan ersättning arbetar med olika projekt, som utvecklar museet och bevarar det rörliga kustartilleriet och dess spännande historia. Vi behöver medhjälpare med all typ av kunskap och erfarenhet, yngre och äldre, kvinnor och män.

Det är du själv som bestämmer, hur mycket du vill vara med och vad du kan tänka dig göra. Vi är många glada amatörer och några sakkunniga som med våra erfarenheter och utbildningsbakgrunder arbetar med vårt museum. Vi ser fram emot att få nya medlemmar med i vårt arbete och vår sociala samvaro. Är du intresserad kontakta våra museiföreståndare 0768-35 62 90 eller 0709-48 43 20.

Föreningen

Medlemstidning

I hög upplösning: Rörliga bladet nr 1 2021 32,6 MB
Komprimerat: Rörliga bladet nr 1 2021 2,4 MB

Vision och färdplan

Visions- och Färdplansdokumentet för 2026 finns här: Färdplan 2026 (v4)

Stadgar

Föreningens stadgar, per 2019-03-12, kan du läsa här: Stadgar

Styrelse

Gunter Villman, ordförande ordforande@kustartilleri.se

Bo Arnesson, vice ordförande

Lars Andersson, sekreterare sekreterare@kustartilleri.se

Thomas Olsson, kassör kassor@kustartilleri.se

Hans Assarsson, styrelseledamot

Bengt-Göran Fransson, styrelseledamot

Benny Larsson, styrelseledamot

Henrik Ramner, styrelsesuppleant

Anders Bengtsson, styrelsesuppleant

Revision

Anders Holgerssons, auktoriserad revisor från Holgerssons revision AB

Magnus Rydh, lekmannarevisor

Peter Glimvall, lekmannarevisorssuppleant

Valberedning

Reine Lindqvist, sammankallande valberedare

Henrik Jarlung, valberedare

Göran Karlsson, valberedare

Dokument från årsmötet 2022

Protokoll från årsmötet 2022 kan du läsa här:
Årsmötesprotokoll 2022
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse
Bilaga 2, Årsbokslut
Bilaga 3, Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen från 2022 finns här:
Verksamhetsberättelse 2022

Dokument från årsmötet 2021

Protokoll från årsmötet 2021 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelsen från 2020 finns här: Verksamhetsberättelse 2020

Dokument från årsmötet 2020

Protokoll från årsmötet 2020 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelsen från 2019 finns här: Verksamhetsberättelse 2019